Řešení právě pro Váš podnik

Individuální přístup ke každému Vašemu případu

Rutinní operace:Individuální operace:1. Inkaso pohledávek

Po předání přehledu vašich pohledávek a uzavření mandátní smlouvy kontaktujeme dlužníka a snažíme se jej přimět k zaplacení dlužné částky. Pravidelně jste informováni o průběhu jednání a dalších návrzích na vyřešení pohledávky v intervalu, jaký si sami zvolíte. Současně hledáme jiná řešení k úspěšnému vyřešení Vaší pohledávky, např. řešením problémů Vašeho dlužníka a tím zlepšení jeho finanční situace, prodej pohledávky, materiální plnění, dohoda o narovnání. Závažné právní úkony - např. podání návrhu na konkurz, přihlášení pohledávky do konkurzu, atd. provádíme jen s Vaším svolením. Mandátní smlouvu je možné kdykoli vypovědět bez udání důvodu. Pohledávky v konkurzu neřešíme.

Výhodou mimosoudního inkasa je, že po celou dobu smluvního vztahu jste majiteli pohledávky. Další výhodou je vstup naší firmy jako třetí nezávislé strany do stávajících obchodních vztahů. Mandátní smlouva na dobu neurčitou vám umožní průběžně doplňovat pohledávky k okamžitému řešení.Orientační přehled reálných odměn u inkasa pohledávek
(platí pro 1 pohledávku)

Částka do výše 50.000,- Kč 15-40%
Částka do výše 300.000,- Kč 10-25%
Částka do výše 1.000.000,- Kč 10-20%
Částka nad výši 1.000.000,- Kč 6-10%


Konkrétní výše provize je závislá na době, která uplynula od splatnosti faktury, stavu v jakém se nachází dlužník, platební vůle dlužníka a mnoha dalších faktorech. Nikdy však nepřesáhne 40%.

Při převzetí většího salda pohledávek od klienta stanovujeme výši  naší odměny s ohledem na celkový objem všech pohledávek v tomto saldu !!!


Co od Vás potřebujeme, abychom mohli začít:Co byste nám měli sdělit, abychom s Vámi uzavřeli smlouvu:2. Snižování závazků

Budeme kupovat pohledávky od společností, vůči kterým máte závazky. Současně budeme kupovat pohledávky na Vašeho věřitele pro následné vzájemné započtení pohledávek. Předložíme Vám reálné varianty odkupu pohledávky, příp. zápočtů. Tímto způsobem jsme schopni snížit Vaše závazky o 10-40% z nominální hodnoty. Naše služby Vás přitom budou stát jen 5-8% z nominální hodnoty pohledávek.

Výhodou je úspora finančních prostředků, protože za své závazky zaplatíte vždy méně než 100% a vyhnete se smluvním pokutám a úrokům z prodlení. Odkupem vlastních závazků prostřednictvím naší společnosti šetříte vlastní finanční prostředky.3. Odkup pohledávek

U vybraných pohledávek provedeme jejich analýzu a navrhneme Vám kupní cenu a termín splatnosti. Po podpisu smlouvy zašlete dlužníkovi Oznámení o změně věřitele, čímž je naplněn právní akt postoupení pohledávky. Pokud do sjednané doby nedojde k plnění, pohledávka se vám vrací zpět s informacemi o dosavadním průběhu šetření spolu s návrhy na další řešení.

Výhodou postoupení pohledávky je její rychlé a ekonomické řešení, zlepšení cash flow a likvidity podniku. Navíc je zamezeno dlužníkovi provést vůči Vám jednostranný zápočet. Další výhodou je moment vstupu třetí osoby do obchodního vztahu.4. Zrychlené inkaso

Zrychlené inkaso zajistí všechny činnosti po vystavení faktury. V dohodnutých termínech předáváte pravidelně elektronicky vlastní saldokonto odběratelů, o všechny další záležitosti se postaráme my.

Odesílání upomínek, telefonické kontakty a jakékoliv další akce jsou prováděny na základě vyhodnocení platební historie odběratele. Tím je zajištěn individuální přístup a cíleně optimální načasování akcí. Při vyhodnocení platební historie využíváme nejen údaje konkrétního klienta, ale i vlastní rozsáhlou databázi.

Výhody: Tato služba zajišťuje postupné zlepšení cash-flow v částkách i v čase. Zajistíme, aby Vaši partneři postupně snižovali počet dní zaplacení po splatnosti, přesun partnerů s platbami po splatnosti, do kategorie ve splatnosti.

Nepotřebujete vlastní inkasní systém, nepotřebujete vlastní upomínky, nemusíte se o nic starat - úspora nákladů. Plně se koncentrujete na svůj vlastní hlavní předmět činnosti - výroba, prodej, distribuce. Odpadá vám starost o evidenci a neustálé kontaktování dlužníků přechází na naši společnost.

Zrychlené inkaso se vztahuje pouze na fakturu od doby jejího vystavení do 3 týdnů po splatnosti.

Za zrychlené inkaso Vám fakturujeme částku 100,- Kč/ fakturu + 3% z inkasovaných částek.

Na konkrétních podmínkách se vždy dohodneme.5. Likvidace Vašeho podniku

Likvidaci Vašeho podniku zahájíme předjednáním s Vašimi věřiteli a dlužníky již po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Jakmile bude likvidace zapsána v obchodním rejstříku, okamžitě započneme s vymáháním Vašich pohledávek a budeme jednat s Vašimi věřiteli o snížení Vašich závazků na minimální možnou výši. Případně tyto Vaše závazky od Vašich věřitelů odkoupíme za nízkou cenu již před vlastním započetím likvidace. V průběhu likvidace Vám fakturujeme částku dohodnutou ve smlouvě.6. Krizové řízení

Krizové řízení je služba, kterou provádíme na Vaši žádost (postačí ústní), při které Vám po podrobné analýze Vaší společnosti, navrhneme další postup. Konkrétně se především soustředíme na skupování Vašich závazků od Vašich věřitelů, aktivně vymáháme Vaše pohledávky ihned po splatnosti, navrhujeme kroky ke snížení nákladů, uskutečňujeme dohody s Vašimi zaměstnanci, hledáme trhy pro Vaše zboží, atd. Za tuto činnost Vám účtujeme fixní odměnu sjednanou ve smlouvě.
Pokud máte zájem o jakoukoli námi nabízenou službu, kontaktujte naše obchodní oddělení:

e-mail: pohledavky@pohledavky.com

nebo

Mobil: +420 608 333 442